Акция

Клиническое толкование и диагностическое значение лабораторных показателей в общеврачебной практике

250.00 грн. 212.00 грн.

Категория: Product ID: 528

В учебном пособии приведены диагностические значения и клиническое толкование лабораторных показателей в терапевтической клинике, определены референтные нормы клинических и биохимических показателей крови и мочи и других биологических жидкостей в зависимости от возраста и пола, освещены механизмы изменений этих показателей при различных заболеваниях и патологических состояниях, акцентировано внимание на том, что точный результат возможен только при условии четкого соблюдения правил проведения диагностической процедуры.

Пособие-справочник будет полезен не только для студентов старших курсов и врачей-интернов, он также пригодится семейным врачам, врачам-интернистам, практикующим врачам других специальностей, а также всем тем, кто интересуется вопросами определения лабораторных показателей на практике.

Рецензенты:

Бабинец Л.С. — заведующая кафедрой первичной медико-санитарной помощи и общей практики семейной медицины Тернопольского национального медицинского университета имени И.Я. Горбачевского, доктор медицинских наук, профессор

Хухлина А.С. — заведующая кафедрой внутренней медицины, клинической фармакологии и профессиональных болезней Буковинского государственного медицинского университета;

Скрипник И.М. — профессор кафедры внутренней медицины № 1 Украинской медицинской стоматологической академии, заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук

1. Поняття норми і референтних значень при оцінці результатів лабораторних досліджень

2. Клінічне тлумачення і діагностичне значення показників загального аналізу крові
2.1. Еритроцити
2.2. Еритроцитарні індекси
2.3. Гемоглобін
2.4. Гематокрит
2.5. Колірний показник
2.6. Лекойцити і лейкоцитарна формула
2.7. Нейтрофіли
2.8. Еозинофіли
2.9. Базофіли
2.10. Лімфоцити
2.11. Моноцити
2.12. Тромбоцити
2.13. Швидкість осідання еритроцитів

3. Клінічне тлумачення і діагностичне значення результатів загальних біохімічних досліджень крові
3.1. Азотовидільна функція нирок
3.1.1. Креатинін крові
3.1.2. Сечовина крові
3.1.3. Сечова кислота крові
3.2. Електролітний і мінеральний обмін
3.2.1. Загальний та іонізований кальцій крові
3.2.2. Натрій і калій крові
3.2.3. Магній крові
3.2.4. Залізо крові
3.2.5. Хлор крові
3.2.6. Фосфор крові
3.2.7. Цинк крові
3.3. Маркери анемії
3.3.1. Трансферин крові
3.3.2. Феритин крові
3.3.3. Латентна залізозв’язувальна здатність сироватки крові
3.3.4. Вітамін В12 крові
3.3.5. Фолієва кислота крові
3.3.6. Еритропоетин крові
3.4. Білки гострої фази
3.4.1. Антистрептолізин крові
3.4.2. С-реактивний білок крові
3.5. Пігментний обмін
3.5.1. Білірубін крові
3.5.2. Гамма-глутамілтранспептидаза крові
3.5.3. Аланінамінотрансфераза крові
3.5.4. Аспартатамінотрансфераза крові
3.5.5. Лужна фосфатаза крові
3.6. Ліпідний спектр крові
3.6.1. Електрофоретичний аналіз ліпопротеїнів
3.6.2. Показники ліпідного обміну крові
3.6.3. Ліпопротеїн (а) крові
3.6.4. Холестерин крові
3.6.5. Аполіпопротеїн В1 у сироватці крові
3.7. Маркери ушкодження міокарда
3.7.1. Міоглобін крові
3.7.2. Тропонін І крові
3.7.3. Лактатдегідрогеназа крові
3.7.4. Лактатдегідрогеназа1, 2 крові
3.7.5. Креатинкіназа крові
3.7.6. Креатинкіназа-МВ крові
3.7.7. Ізофермент лактатдегідрогенази 1 крові
3.8. Вуглеводний обмін
3.8.1. Глюкоза крові
3.8.2. Глюкозотолерантний тест
3.8.3. Глікозильований гемоглобін
3.8.4. Фруктозамін крові
3.9. Маркери ураження кісткової тканини
3.9.1. Остеокальцин крові
3.10. Ферментний обмін
3.10.1. Холінестераза крові
3.10.2. Ліпаза крові
3.11. Гормони крові
3.11.1. Адреналін і норадреналін крові
3.12. Маркери порушень гемостазу
3.12.1. Коагулограма (гемостазіограма)
3.12.2. МНВ
3.12.3. Проби на резистентність (ламкість) капілярів
3.12.4. Час кровотечі
3.12.5. Кількість тромбоцитів
3.12.6. Адгезія, агрегація і рефракція тромбоцитів
3.12.7. Коагуляційний (вторинний) гемостаз
3.12.8. Лабораторна оцінка фаз плазмового (коагуляційного) гемостазу
3.12.9. Час згортання крові
3.12.10. Час рекальцифікації плазми
3.12.11. Активований частковий тромбопластиновий час
3.12.12. Фактор ХІІ (Хагемана)
3.12.13. Фактор ХІ (антигемофільний фактор С)
3.12.14. Фактор ІХ (Крістмас-фактор)
3.12.15. Фактор VІІІ (антигемофільний глобулін А)
3.12.16. Протромбіновий час
3.12.17. Протромбіновий індекс
3.12.18. Фактор V (проакцелерин)
3.12.19. Фактор VІІ (проконвертин)
3.12.20. Фактор ІІ (протромбін)
3.12.21. Фібриноген
3.12.22. Фактор ХІІІ (фібриностабілізуючий фактор)
3.12.23. Тромбіновий час
3.12.24. Антитромбін ІІІ
3.12.25. Гепарин плазми
3.12.26. Активований час згортання крові
3.12.27. Протеїн С плазми
3.12.28. Протеїн S плазми
3.12.29. D-димер
3.12.30. Фібринолітична активність плазми
3.12.31. Ретракція кров’яного згортка
3.12.32. Продукти деградації фібриногену
3.13. Білковий обмін (протеїнограма)
3.14. Маркери автоімунних процесів
3.14.1. Ревматоїдний фактор крові
3.14.2. Антитіла до екстрагованих ядерних антигенів крові
3.14.3. Антитіла до односпіральної ДНК у сироватці крові
3.14.4. Антитіла до кардіоліпіну в крові
3.15. Маркери ураження підшлункової залози
3.15.1. Амілаза панкреатична крові
3.15.2. Альфа1-антитрипсин крові
3.15.3. Кисла фосфатаза крові
3.15.4. Гомоцистеїн крові
3.16. Комплексне дослідження імунного стану організму
3.16.1. Аналіз комплексного дослідження імунного статусу
3.16.2. Показання для призначення аналізу на імунний статус
3.16.3. Правила оцінки імунограм
3.16.4. Дослідження фагоцитозу
3.16.5. Фагоцитарна активність нейтрофілів
3.16.6. Стимульована реакція бластної трансформації з мітогенами
3.16.7. Спонтанна реакція бластної трансформації лімфоцитів
3.16.8. Реакція гальмування міграції лейкоцитів
3.16.9. NK-лімфоцити (CD56) крові
3.16.10. NK-лімфоцити (CD16) крові
3.16.11. Т-лімфоцити-супресори (CD8) крові
3.16.12. Т-лімфоцити-хелпери (CD4) крові
3.16.13. Загальна кількість Т-лімфоцитів (CD3) крові
3.16.14. В-лімфоцити, що несуть IgG
3.16.15. В-лімфоцити, що несуть IgM
3.16.16. Активовані В-лімфоцити (CD23) крові
3.16.17. Загальна кількість В-лімфоцитів (CD20) крові
3.16.18. Гуморальний імунітет
3.16.19. Імуноелектрофорез білків крові
3.16.20. Циркулюючі імунні комплекси крові
3.16.21. Імуноглобулін E крові
3.16.22. Імуноглобулін G крові
3.16.23. Імуноглобулін M крові
3.16.24. Імуноглобулін A крові
3.16.25. Система комплементу
3.16.26. Титр комплементної активності сироватки крові
3.16.27. С3 компонент комплементу крові
3.16.28. С4 компонент комплементу крові
3.16.29. Спонтанний тест із НСТ
3.16.30. Активований тест із НСТ

4. Клінічне тлумачення і діагностичне значення показників загального аналізу сечі
4.1. Загальний аналіз сечі
4.1.1. Фізичні властивості сечі
4.1.2. Хімічне дослідження сечі
4.1.3. Мікроскопічне дослідження осаду сечі
4.1.4. Білок сечі
4.2. Альбумін сечі
4.3. Глюкозуричний профіль (глюкоза) сечі
4.4. Бактеріоскопічне дослідження сечового осаду
4.5. Хімічний склад сечових каменів
4.6. Дво- та трисклянкова проба сечі
4.7. Проба Зимницького
4.8. Проба Нечипоренка
4.9. Проба Аддіса – Каковського
4.10. Адреналін і норадреналін сечі
4.11. 17-кетостероїди сечі
4.12. Йод сечі
4.13. Мідь сечі
4.14. Хлориди сечі
4.15. Неорганічний фосфор сечі
4.16. Загальний кальцій сечі
4.17. Натрій сечі
4.18. Калій сечі

5. Клінічне тлумачення і діагностичне значення результатів дослідження калу
5.1. Аналіз калу на приховану кров

6. Клінічне тлумачення і діагностичне значення результатів аналізу мокротиння
6.1. Загальні властивості мокротиння

7. Клінічне тлумачення і діагностичне значення результатів загально­клінічного дослідження плевральної рідини і рідини в перикарді

8. Клінічне тлумачення і діагностичне значення результатів швидких тестів
8.1. CITO TEST Myoglobin
8.2. CITO TEST Troponin I
8.3. CITO TEST Myoglobin/CK-MB/Troponin I Combo
8.4. CITO TEST H. pylori Ag

Автор

Издательство

,

Серия книг

Язык

Год издания

Количество страниц

Обложка

ISBN

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Клиническое толкование и диагностическое значение лабораторных показателей в общеврачебной практике”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *