Клінічне тлумачення й діагностичне значення лабораторних показників у загальнолікарській практиці

290.00 грн.

Категорія: Product ID: 165

Лабораторна діагностика займає важливе місце у сучасній медицині. У навчальному посібнику наведено діагностичні значення лабораторних показників і їх клінічне тлумачення у терапевтичній клініці, визначено референтні норми клінічних і біохімічних показників крові й сечі та інших біологічних рідин залежно від віку й статі, висвітлено механізми змін цих показників при різних захворюваннях і патологічних станах, акцентовано увагу на тому, що точний результат можливий лише за умови чіткого дотримання правил проведення діагностичної процедури.

Посібник-довідник буде корисним не лише для студентів старших курсів і лікарів-інтернів, він також стане в пригоді сімейним лікарям, лікарям-інтерністам, практикуючим лікарям інших спеціальностей, а також усім тим, хто цікавиться питаннями визначення лабораторних показників на практиці.

Рецензенти:    

Бабінець Л.С. — завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики сімейної медицини Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, доктор медичних наук, професор;

Хухліна О.С. — завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Буковинського державного медичного університету;

Скрипник І.М. — професор кафедри внутрішньої медицини № 1 Української медичної стоматологічної академії, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук

1. Поняття норми і референтних значень при оцінці результатів лабораторних досліджень

2. Клінічне тлумачення і діагностичне значення показників загального аналізу крові
2.1. Еритроцити
2.2. Еритроцитарні індекси
2.3. Гемоглобін
2.4. Гематокрит
2.5. Колірний показник
2.6. Лекойцити і лейкоцитарна формула
2.7. Нейтрофіли
2.8. Еозинофіли
2.9. Базофіли
2.10. Лімфоцити
2.11. Моноцити
2.12. Тромбоцити
2.13. Швидкість осідання еритроцитів

3. Клінічне тлумачення і діагностичне значення результатів загальних біохімічних досліджень крові
3.1. Азотовидільна функція нирок
3.1.1. Креатинін крові
3.1.2. Сечовина крові
3.1.3. Сечова кислота крові
3.2. Електролітний і мінеральний обмін
3.2.1. Загальний та іонізований кальцій крові
3.2.2. Натрій і калій крові
3.2.3. Магній крові
3.2.4. Залізо крові
3.2.5. Хлор крові
3.2.6. Фосфор крові
3.2.7. Цинк крові
3.3. Маркери анемії
3.3.1. Трансферин крові
3.3.2. Феритин крові
3.3.3. Латентна залізозв’язувальна здатність сироватки крові
3.3.4. Вітамін В12 крові
3.3.5. Фолієва кислота крові
3.3.6. Еритропоетин крові
3.4. Білки гострої фази
3.4.1. Антистрептолізин крові
3.4.2. С-реактивний білок крові
3.5. Пігментний обмін
3.5.1. Білірубін крові
3.5.2. Гамма-глутамілтранспептидаза крові
3.5.3. Аланінамінотрансфераза крові
3.5.4. Аспартатамінотрансфераза крові
3.5.5. Лужна фосфатаза крові
3.6. Ліпідний спектр крові
3.6.1. Електрофоретичний аналіз ліпопротеїнів
3.6.2. Показники ліпідного обміну крові
3.6.3. Ліпопротеїн (а) крові
3.6.4. Холестерин крові
3.6.5. Аполіпопротеїн В1 у сироватці крові
3.7. Маркери ушкодження міокарда
3.7.1. Міоглобін крові
3.7.2. Тропонін І крові
3.7.3. Лактатдегідрогеназа крові
3.7.4. Лактатдегідрогеназа1, 2 крові
3.7.5. Креатинкіназа крові
3.7.6. Креатинкіназа-МВ крові
3.7.7. Ізофермент лактатдегідрогенази 1 крові
3.8. Вуглеводний обмін
3.8.1. Глюкоза крові
3.8.2. Глюкозотолерантний тест
3.8.3. Глікозильований гемоглобін
3.8.4. Фруктозамін крові
3.9. Маркери ураження кісткової тканини
3.9.1. Остеокальцин крові
3.10. Ферментний обмін
3.10.1. Холінестераза крові
3.10.2. Ліпаза крові
3.11. Гормони крові
3.11.1. Адреналін і норадреналін крові
3.12. Маркери порушень гемостазу
3.12.1. Коагулограма (гемостазіограма)
3.12.2. МНВ
3.12.3. Проби на резистентність (ламкість) капілярів
3.12.4. Час кровотечі
3.12.5. Кількість тромбоцитів
3.12.6. Адгезія, агрегація і рефракція тромбоцитів
3.12.7. Коагуляційний (вторинний) гемостаз
3.12.8. Лабораторна оцінка фаз плазмового (коагуляційного) гемостазу
3.12.9. Час згортання крові
3.12.10. Час рекальцифікації плазми
3.12.11. Активований частковий тромбопластиновий час
3.12.12. Фактор ХІІ (Хагемана)
3.12.13. Фактор ХІ (антигемофільний фактор С)
3.12.14. Фактор ІХ (Крістмас-фактор)
3.12.15. Фактор VІІІ (антигемофільний глобулін А)
3.12.16. Протромбіновий час
3.12.17. Протромбіновий індекс
3.12.18. Фактор V (проакцелерин)
3.12.19. Фактор VІІ (проконвертин)
3.12.20. Фактор ІІ (протромбін)
3.12.21. Фібриноген
3.12.22. Фактор ХІІІ (фібриностабілізуючий фактор)
3.12.23. Тромбіновий час
3.12.24. Антитромбін ІІІ
3.12.25. Гепарин плазми
3.12.26. Активований час згортання крові
3.12.27. Протеїн С плазми
3.12.28. Протеїн S плазми
3.12.29. D-димер
3.12.30. Фібринолітична активність плазми
3.12.31. Ретракція кров’яного згортка
3.12.32. Продукти деградації фібриногену
3.13. Білковий обмін (протеїнограма)
3.14. Маркери автоімунних процесів
3.14.1. Ревматоїдний фактор крові
3.14.2. Антитіла до екстрагованих ядерних антигенів крові
3.14.3. Антитіла до односпіральної ДНК у сироватці крові
3.14.4. Антитіла до кардіоліпіну в крові
3.15. Маркери ураження підшлункової залози
3.15.1. Амілаза панкреатична крові
3.15.2. Альфа1-антитрипсин крові
3.15.3. Кисла фосфатаза крові
3.15.4. Гомоцистеїн крові
3.16. Комплексне дослідження імунного стану організму
3.16.1. Аналіз комплексного дослідження імунного статусу
3.16.2. Показання для призначення аналізу на імунний статус
3.16.3. Правила оцінки імунограм
3.16.4. Дослідження фагоцитозу
3.16.5. Фагоцитарна активність нейтрофілів
3.16.6. Стимульована реакція бластної трансформації з мітогенами
3.16.7. Спонтанна реакція бластної трансформації лімфоцитів
3.16.8. Реакція гальмування міграції лейкоцитів
3.16.9. NK-лімфоцити (CD56) крові
3.16.10. NK-лімфоцити (CD16) крові
3.16.11. Т-лімфоцити-супресори (CD8) крові
3.16.12. Т-лімфоцити-хелпери (CD4) крові
3.16.13. Загальна кількість Т-лімфоцитів (CD3) крові
3.16.14. В-лімфоцити, що несуть IgG
3.16.15. В-лімфоцити, що несуть IgM
3.16.16. Активовані В-лімфоцити (CD23) крові
3.16.17. Загальна кількість В-лімфоцитів (CD20) крові
3.16.18. Гуморальний імунітет
3.16.19. Імуноелектрофорез білків крові
3.16.20. Циркулюючі імунні комплекси крові
3.16.21. Імуноглобулін E крові
3.16.22. Імуноглобулін G крові
3.16.23. Імуноглобулін M крові
3.16.24. Імуноглобулін A крові
3.16.25. Система комплементу
3.16.26. Титр комплементної активності сироватки крові
3.16.27. С3 компонент комплементу крові
3.16.28. С4 компонент комплементу крові
3.16.29. Спонтанний тест із НСТ
3.16.30. Активований тест із НСТ

4. Клінічне тлумачення і діагностичне значення показників загального аналізу сечі
4.1. Загальний аналіз сечі
4.1.1. Фізичні властивості сечі
4.1.2. Хімічне дослідження сечі
4.1.3. Мікроскопічне дослідження осаду сечі
4.1.4. Білок сечі
4.2. Альбумін сечі
4.3. Глюкозуричний профіль (глюкоза) сечі
4.4. Бактеріоскопічне дослідження сечового осаду
4.5. Хімічний склад сечових каменів
4.6. Дво- та трисклянкова проба сечі
4.7. Проба Зимницького
4.8. Проба Нечипоренка
4.9. Проба Аддіса – Каковського
4.10. Адреналін і норадреналін сечі
4.11. 17-кетостероїди сечі
4.12. Йод сечі
4.13. Мідь сечі
4.14. Хлориди сечі
4.15. Неорганічний фосфор сечі
4.16. Загальний кальцій сечі
4.17. Натрій сечі
4.18. Калій сечі

5. Клінічне тлумачення і діагностичне значення результатів дослідження калу
5.1. Аналіз калу на приховану кров

6. Клінічне тлумачення і діагностичне значення результатів аналізу мокротиння
6.1. Загальні властивості мокротиння

7. Клінічне тлумачення і діагностичне значення результатів загально­клінічного дослідження плевральної рідини і рідини в перикарді

8. Клінічне тлумачення і діагностичне значення результатів швидких тестів
8.1. CITO TEST Myoglobin
8.2. CITO TEST Troponin I
8.3. CITO TEST Myoglobin/CK-MB/Troponin I Combo
8.4. CITO TEST H. pylori Ag

Автор

Видавництво

Серія книг

Мова

Рік видання

Кількість сторінок

Обкладинка

ISBN

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Клінічне тлумачення й діагностичне значення лабораторних показників у загальнолікарській практиці”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Анонси